Spesialkompetanse

Pikene på broen har nylig etablert seg i to gamle butikklokaler midt i Kirkenes sentrum. Terminal B er en base for kunstnere i ulike faser i utviklingsprosesser og kunstproduksjon. Det er også rom for visning av samtidskunst som tilpasses etter behov.

LEDER NR 04 2017

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | Se Kunst i Nord-Norge
Publisert 20.desember 2017 | Se Kunst Magasin nr 04 2017

Med andre ord en smeltedigel av spesialkompetanse for produksjon og formidling. Kirkenes er en by med rundt 10 000 innbyggere og Pikene på broens nye Terminal B er godt mottatt av publikum så langt. Men det er ikke nok. Som mange andre aktører av denne kategorien er aktiviteten ikke fullfinansiert. Med bare offentlig driftstøtte vil programinnhold i hovedsak avhenge av prosjektmidler.

Spesialkompetanse, er et begrep som gir indikasjoner på kvalitet. Kvalifiserte og spesialiserte kunstarenaer har en profesjonelt drevet virksomhet for produksjon, visning og formidling av utstillinger med samtidskunst. I følge Kulturrådets undersøkelse om tilstanden for kunst og kulturarenaer i Norge, Kunst, Kultur Arena, i møte med kunstens nye krav (2015), er det et klart skille mellom spesialiserte og ikke-spesialiserte kunstarenaer for mer allmenne behov som kommunale kulturhus og flerbruksarenaer, når det gjelder tilpasning til kunstformenes formidlingsbehov. Undersøkelsen omfatter ikke de nasjonale kunstinstitusjonene og heller ikke mindre arenaer for visuell kunst. Rapporten bekrefter at spesialiserte arenaer for visuell kunst er de som kan dekke behovene til visuell kunst best. Disse finner vi i all hovedsak i de større kommunene (over 100 000 innbyggere). I kulturministerens åpningstale på Kulturrådets årskonferanse i Oslo 9. november, understreker Linda Helleland at en stor del av statsbudsjettet brukes på kunst og kultur og at det er et privilegium. Hun påpeker videre at kulturnasjonen Norge opprettholder en solid satsning på kunst og kultur, fordi vi trenger kulturen for å leve meningsfylte liv. Derimot viser Kulturrådets statistikker at det visuelle kunstfeltet fortsatt ligger på bunnen i forhold til bevilgninger, fra det statlige kulturbudsjett. At kunst og kultur gir økt livskvalitet er ikke noe nytt og kunsten er kanskje det aller viktigste i samfunnet.

Det legges ned et stort arbeid i vår region for å gi publikum opplevelser av profesjonell kunst som holder høy kvalitet. Det eksisterer mange aktører i kunstlivet som driver sine virksomheter med små offentlige driftstilskudd med programinnhold og formidlingsaktiviteten som må baseres på prosjektstøtte. Et felles problem er at strategier utvikles og utprøves, mens videreføringer av gode konsepter strander på grunn av en uavklart økonomi.  Det er helt avgjørende for det visuelle kunstfeltets fagområde å kunne opprettholde og tiltrekke seg ny kompetanse og skape stabilitet i aktivitet. Kunstfeltet trenger langsiktighet og forutsigbarhet for å jobbe faglig.

Sett i lys av Kulturrådets rapport har den offentlig satsning på kunstfeltet ikke vært tilstrekkelig utover nasjonale institusjoner og i de større byene.
Tilstanden i Nord-Norge preges dessverre også av en stor mangel på spesialkompetanse på visuell kunst rundt om i kommunene.

Se Kunst i Nord-Norge i Bodø startet nylig en ny kursrekke i pilotprosjektet Kompetanseprogram Arenautvikling for visuell kunst i Nordland. Her skal både offentlige og private aktører kurses i praktisk og teoretisk kunnskap om det å være produsent, kurator og formidler fra A til Å. Kompetanseprogrammet skal dermed bidra til å styrke den spesialkompetansen som trengs i Nord-Norge for å få etablert kvalifiserte arenaer.
Vi trenger kunst og kultur også utenfor de største byene for å skape sterke og inkluderende samfunn, leve meningsfylte liv og forstå hverandre. 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge

Les flere aktuelle saker