Statusrapport kunstscenen Nord-Norge

20.september 2016 | Se Kunst Magasin nr 02/03 2016

LEDER NR 02/03 2016

Tekst: Trine Noodt, Arild Moe og Mona Iglum | Styret i Se Kunst i Nord-Norge
Publisert 20.august 2016 | Se Kunst Magasin nr 02/03 2016

Den regionale kulturpolitikken i Nordland, Troms og Finnmark ble forent i politiske grep på 1990-tallet med etablering av Den nordnorske kulturavtalen. Hvordan har det politiske og ideelle kunstlandskapet blitt til siden da? Hvilke kunstarenaer har vi for utstillingsvirksomhet og kunstformidling? Hvilke kunstopplevelser får publikum? Har kunstlivet blitt styrket?

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fyller 40 år. I dette historiske perspektivet ser vi at aktuelle problemstillinger i utvikling av kunstformidlingsfeltet fortsatt er like aktuelle i dag. Slik sett er et jubileum en gylden anledning til å nærmere undersøke status, og til å se fremover.

I den anledning gir vi våre lesere av SeKunstMagasin en «statusrapport» på hvordan det står til med kunstlivet, kunstproduksjon, kunstarenaer, kunstformidling og kunstpolitikk i det geografiske landskapet som SKINN driver kunstformidling i. Vi har fått magasinets skribenter til å undersøke situasjonen for kunsten og kunstformidlingen i hver av de tre fylkene, og invitert regionale aktører, fylkesråd og fylkeskultursjefer til å kommentere sitt arbeid med kunstpolitikk de siste ti årene, og uttale seg om dagens situasjon.

Kunstarenaen i Finnmark er i utvikling, og skyldes utelukkende et stort engasjement fra folk som brenner for den visuelle kunsten; alt fra kuratorer og kunstnere til frivillige kulturarbeidere. Men det pekes på behovet for offentlig satsning blant annet på et samisk kunstmuseum. I Nordland fylke finner man tolv av landsdelens nitten kunstforeninger. Kunstfeltet i denne regionen domineres derfor av visningssteder hvor sårbar økonomi gjør dem avhengig av frivillig arbeid. I et langstrakt fylke, der avstanden er stor til Tromsøs veletablert profesjonelle kunstinstitusjoner, er tiden nå inne for Nordland å profesjonalisere flere av sine kunstarenaer.

På kunstscenen i Troms utfordres de nye kunstnerstyrte aktørene. De sliter med liten oppmerksomhet fra lokalpressen og andre medier i tillegg til å ha ustabil økonomi. Likevel yrer det av liv, og de kunstnerstyrte arenaene Kurant og Small Projects i Tromsø krever mer plass på scenen. Men hvordan takler disse nye kunstarenaene dagens utfordringer? Og hvilken verdi har de egentlig for befolkningen i Troms?

Vi får også et blikk på hvordan politikk, økonomi og faglighet påvirker kunstproduksjonens vilkår. Det er flere frilansaktører i kunstfeltet – kunstnere, kuratorer og produsenter – enn tidligere. Økte interesse for Nordområdene fra internasjonale kunstmiljø, og større aktivitet fra kunstnerutvekslings-programmer påpekes som sentrale trekk i utviklingen.

Kunstforeningene i Nord-Norge har hatt en viktig posisjon og vært et godt redskap for å nå ut til publikum gjennom mange tiår. De 14 kunstforeningene som etablerte SKINN i sin tid er kjernen av de kunstforeningene som er i aktivitet i dag. Vilkårene for lokal kunstformidling ved kunstforeningene har SKINN hatt fokus på fra etableringen og hele veien frem til i dag. Det har skjedd noen endringer; arenautvikling er kommet på den nasjonale og regionale politiske dagsorden. Særlig «Stortingsmelding nr. 23 (2012) Visuell kunst», pekte på behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge. Så langt har det dessverre ikke blitt igangsatt tiltak. Gjennom et grundig og langsiktig arbeid er en ny strategiplan for SKINN de neste årene klar, der vi har lagt vekt på tre strategiske retninger for nettopp å bidra til å styrke de lokale kunstarenaene.

Det er derfor betimelig at vi gjennom DA-midler, kanalisert gjennom Nordland fylkeskommune, har fått 1,5 millioner til Kompetanseprogram for arenautvikling i Nordland. Vi ser frem til et spennende og banebrytende prosjekt sammen med fem piloter sammensatt av kunstforeninger, kulturhus, museum og deres respektive kommuner. Vi retter blikket fremover og utfordrer kommunene til å utforme kunstformidlingsplaner med politisk forankring.

Se Kunst i Nord-Norge benytter anledningen til å takke alle i vårt arenanettverk og gode samarbeidspartnere og inviterer til videre samarbeid om å løfte kunstformidlingsfeltet.

Så ønsker vi velkommen til åpning av vår jubileumsutstilling Mitt Landskap og Bodø Biennale den 08.–11. september!

Styret i Se Kunst i Nord Norge
Trine Noodt, Mona Iglum og Arild Moe