Kunst som setter dagsorden

Å snakke om kunstens samfunnsrolle innebærer en bevisstgjøring av den potensielle makten kunsten har. Kunstfeltet skaper nye innsikter og perspektiver, og kan stille spennende spørsmål som utgjør en stor og viktig forskjell i samfunnsutviklingen.

LEDER NR 01 2019

Tekst: Eva Skotnes Vikjord | SeKunst i Nord-Norge
Publisert 08.mars 2019 Se Kunst Magasin nr 01 2019 | Foto: Anki Gerhardsen.

Ved å forvandle Kirkenes til verdens nordligste chinatown for en ukes tid, satte festivalen Barents Spektakel fokus på en tenkt framtidig sterk kinesisk tilstedeværelse i Nordområdene. Kina har blitt vår tids fremadstormende supermakt gjennom enestående økonomisk vekst og modernisering. Hva vil Kinas inntog bety for livet i Nordområdene?

Ved å la kunsten aktualisere fremtidens maktforhold i Arktis satte tematikken preg på folkelivet i Kirkenes under årets festival.

Barents Spektakel satte dagsorden for en krevende diskusjon, i ulike perspektiver, mulige farer, mulige gleder. Det er grunnen til at kunstkritiker Anki Gerhardsen melder at dette er «(…) en uhyre interessant festival som er aktuell og viktig langt utover kunstfeltets mest svorne medlemmer» og at «De er først ute».

Er kunstfeltet i nord i ferd med å bryte ned de store barrierene? Ved å la kunsten vise alternative tenkemåter og virkeligheter i hele Kirkenes skapes det også rom for å styrke fellesskapet. Kunst som setter dagsorden tar en viktig samfunnsrolle og kan forsterke kunstens relevans både lokalt og globalt.

Pikene på Broen som arrangerer Barents Spektakel har stor betydning for utvikling av den lokale kulturpolitikken. Med nærheten til Russland og fokus på kultur som krysser grenser i regionen, insisterer festivalen på å synliggjøre vår internasjonale politikk. Kirkenes har utviklet seg til i dag å være en by som er opptatt av samtidskunst og kultur. Nettopp fordi det har etablert seg en faglig plattform som driver frem kunstscenen her.

Hva skal til for å få det til å skje i resten av landet?

Den nye «kulturmeldingen» Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida som ble fremmet av nåværende regjering i november 2018 (s.38) befester Kulturpolitikken fremover: «(...) for at kunsten og kulturen skal spele ei viktig rolle i samfunnsutviklinga også framover, må strev etter kvalitet i alle tydingar vere eit kulturpolitisk mål. Kulturpolitikken må leggje rammer der dette omsynet er sikra på best mogleg vis.

Det påpekes her at den verdien som kunst og kultur får for den enkelte og for fellesskapet, avhenger fullt og helt av kvaliteten på det som bli skapt og presentert. Derfor skal kulturpolitikken sikre at «(...) Det leggjast til rette for og oppmuntrast til samtalar om kvalitet, relevans og aktualitet i kulturlivet. Ein føresetnad for slike samtalar er sterke fagmiljø som møter publikum.» Her er det markert et politisk ansvar for å tilrettelegge for produserende miljø og institusjoner i ulike deler av kulturfeltet. «Det er i den kritiske samtalen om ulike kunstnariske og kulturelle uttrykksformer og perspektiv at ulike forståingar av kvalitet etablerer seg og tek form».

Hva er så nøkkelen til et vitalt og nyskapende kunstliv? Jo, det må først og fremst iverksettes tiltak i kulturpolitisk satsning, for å etablere økonomiske forutsigbare rammebetingelser. Festivalproduksjon fordrer en faglig plattform som kan arbeide i et kontinuerlig løp mellom hver festival. Uavhengig om arrangementet skjer hvert år eller annethvert år i biennale perspektiv. Et vitalt og nyskapende kunstliv avhenger av produksjons- og kompetansemiljø, produksjonsøkonomi, produksjonslokaler, visnings- og formidlingslokaler, debatt og kritikk.

Kompetansemiljøene tjener som støttefunksjon for kunstnere og bidrar til å utvikle den faglige samtalen, som igjen medfører både faglig utvikling og publikumsutvikling.

Kunsten vil alltid først og fremst virkeliggjøres i publikums erfaring.

Festivaler som Barents Spektakel med nyskapende profil og som vektlegger publikums deltakelse bidrar stort til å dytte kunstfeltet videre.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder | Se Kunst i Nord-Norge