SE KUNST historie

SKINN - Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge ble opprettet i 1976 som en paraplyorganisasjon for kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. I 2010 ble navnet endret til Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST).

SKINNs arbeidsutvalg 1978. Fra venstre Sigurd Stenersen, Harstad, Unn Nedland Ertkjerne (SKINNs første daglige leder) og Leif Roar Hofftaniske, Vadsø.

Etablering
Den første spede begynnelse til en samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge var i  1970 på Nordnorsk kulturråds møte i Harstad, da det ble dannet en samarbeidskomitee for kunstforeningene i Nord-Norge. Arbeidsutvalget bestod av representanter fra hvert av de tre nordnorske fylkene. Intensjonen var å samordne utstillingstilbudene i landsdelen, legge opp en økonomisk og tidsmessig forsvarlig reiserute. Dette for at ubemidlede kunstforeninger ikke skulle bli sittende med ansvar for utstillingsproduksjon ,dyre frakter, assuranse. På Nordnorsk kulturråds møte i Mo i Rana i 1973 ble komiteen besluttet oppløst pga. manglende økonomi.

Behovet for et slikt tilbud var fremdeles klart tilstede. Lokalsamfunnene trengte et seriøst og skikkelig utstillingstilbud, og det ville være ressursbesparende å produsere vandreutstillinger som et tilbud til kunstforeningene i hele landsdelen.

Høsten 1976 ble SKINN – Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge stiftet som en frivillig medlemsorganisasjon. Intensjonen var at samarbeid på tvers av fylkesgrensene var ressursbesparende og at man sammen stod sterkere for å få offentlige midler til kunstformidling til landsdelen.

Navneedring
SKINN skiftet navn fra Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - til - Se Kunst i Nord-Norge i 2010. Dette for å fremstå mere tidsriktig, og for å bli tydeligere på hva SKINN jobber med. Det nye navnet retter seg direkte mot hva SKINNs mål er, at flest mulig av befolkningen skal få mulighet til å Se Kunst i Nord-Norge. Navnet er dermed ikke lengre en beskrivelse på hvordan SKINN er organisert, men hva vi jobber for og med. Hvordan vi er organisert er fremdeles ivaretatt i vedtektene som følger:  Se Kunst i Nord-Norge er en sammenslutning for kunstformidling i Nord-Norge. Navneendringen ble vedtatt i årsmøte i Harstad 17. april 2010

Medlemsnettverk
Da SKINN ble dannet i 1976 var det ca. 15 kunstforeninger i landsdelen og det ble jobbet aktivt for å få etablert flere. I de 35 årene SKINN har eksistert har det vært en stabil kjerne av medlemmer, fortrinnsvis kunstforeninger. De mindre kunstforeningene er mest sårbare. Det har gjort utslag i varierende aktivitet og noen har blitt lagt ned, mens andre har kommet i gang etter en passiv periode. I 2011 er 21 kunstforeninger aktive i Nord-Norge. På det meste har det vært 31.

SKINNs medlemsnettverk har alltid omfattet både frivillige kunstforeninger og andre organisasjoner og organer som på tilsvarende måter driver kunstforemidling. Intensjonen med det sammensatte nettverket er å kunne nå ut til hele befolkningen. Medlemstallet er totalt 49 i 2011. 

Landsdelssamarbeid
SKINN har fra starten vært en del av landsdelssamarbeidet gjennom Nord-Norsk Kulturråd frem til det ble lagt ned i 2008.

Det ble i 1978 inngått en samarbeidsavtale mellom SKINN og de nord-norske bildende kunstnerne om juryordning og visning av kunst av fortrinnsvis av kunstnere med tilknytning tillandsdelen.  Ordningen hadde gyldighet frem til 1989, da ble den erstattet ved at SKINN opprettet et kunstnerisk råd.

SKINN var engasjert i etableringen av Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og har en styreposisjon her.

SKINN har hatt en representant i representantskapet i Festspillene i Nord-Norge frem til denne organisasjonsformen ble endret i 2011.

Nordnorsk Kunstnersenter og SKINN har hatt samarbeid om større utstillingsproduksjoner og turnéer. I 2011 er samarbeid om koordinering av utstillingsturné igangsatt.

I 2010 tok SKINN initiativ til etablering av felles arena gjennom Kunstnett Nord-Norge for alle aktører med landsdelsansvar på det visuelle kunstfeltet. Det ble i dette forumet oppnevnt en interimgruppe med mandat for utarbeidelse av en handlingsplan for et videre samarbeid. Interimgruppen er sammensatt av lederne i respektive institusjonene: Samisk Kunstnersenter, Nordnorsk Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstnersenter, den Nord-Norske Kunstutstilling, Kunstakademiet i Tromsø og SKINN.

Andre faglige samarbeidspartnere for utstillingsproduksjon og seminar har vært RiddorDuottarMuseat-De samiske samlinger, Savijomuseet og Samisk Kunstnersenter.

Nasjonalt samarbeid
SKINN har gjennom tidene hatt samarbeid med både gamle og nye Riksutstillinger og var delaktig i evalueringen av Nye Riksutstillinger og satt i arbeidsgruppen for Nasjonalmuseets Landsdekkende plan for kunstformidling. Fra 2007 har det vært etablert et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og SKINN for koordinering og formidling av dere produksjoner i Nord-Norge.
Norske Kunstforeninger (etablert i 1978) og SKINN har felles nettverk gjennom kunstforeningene i Nord-Norge. Det har vært ulike former for samarbeid gjennom tidene, som seminar, nettverksmøter, fraktstøtteordning for turné og informasjonsutveksling. Samarbeidet ble formalisert i en avtale i 1994 og har senere vært fornyet. Etter 2001 har det ikke vært en formell samarbeidsavtale.  

Internasjonalt samarbeid
SKINN var engasjert i Nordkalottsamarbeidet og Nordkalottutstillingen, som var et samarbeid med Sverige og Finland. SKINN turnerte utstillinger til Island i 1992 og 1999, Danmark i 1999. Samarbeid i Nordområdene definert til Russland, Finland, Sverige og Island ble igangsatt i 2010/2011.

Administrasjon
Det ble etablert sekretariat og ansatt daglig leder i halv stilling fra 1984. Kunstforeningene fortsatte imidlertid med produksjon av vandreutstillingene frem til 1987 da arbeidet ble tillagt sekretariatet og fast kontorsted ble etablert i Bodø. Fra 1996 ble stillingen som daglig leder utvidet til 100% stilling og fra 2000 ble det opprettet en ny fast fulltidsstilling med tittelen formidlingskonsulent. I 2009 ble den tredje fulltidsstillingen opprettet for informasjonsarbeid med tittelen informasjonskonsulent. Samtidig ble stillingstittelen formidlingskonsulent endret til koordinator- utstillinger. Med dette ble intensjonen i strategien om å styrke SKINNs rolle i forhold til medlemsnettverket igangsatt.  

Finansiering
SKINNs drift ble fra starten av basert på tilskudd fra Nordnorsk kulturråd 75% og de tre nordlige fylkene 25%. Tilskudd til utstillingsproduksjon og vederlag ble gitt av kulturdepartementet. Spesielle tiltak fikk tilskudd fra Norsk kulturråd. I denne perioden gikk produksjonen av vandreutstillinger på rundgang i medlemsforeningene.

De faste offentlige tilskuddene til organisasjonen ble øket fra 1985 etter at styret la ned sine verv i protest på årsmøtet i 1984. Man så det ikke som forsvarlig å drive organisasjonen videre basert på frivillig arbeid.

Fra 1986 har SKINN fått tilskudd til driftsmidler fra kulturdepartementet og hatt fast post på statsbudsjettet.  De tidligere tilskudd fra Nordnorsk kulturråd inngikk nå i statstilskuddet.
1994 ble SKINN innlemmet i den Nordnorske kulturavtalen mellom de tre fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark. Denne avtalen gikk ut i 2018. 

Les mer om SKINNs 40 årige historie i Jubileumsboken SKINN - Kunstformidler i NordNorge gjennom 40 år 1976-2016 av Unni Krogh. 

Les mer om boken og bestill her

SKINNs historie