Slutten for Kulturvågen i Sandnessjøen?

I 2020 kom en gladsak fra Sandnessjøen. I det gamle skipshuggeriet Høvding i Vågen skulle profesjonelle kunstnere og scenekunstmiljøet endelig få produksjonslokaler, atelier og kunsthall. Et perfekt samarbeid ble inngått mellom Helgeland Havn IKS, Alstahaug kommune og kulturaktørene. Men i 2021, kort tid etter innflyttingen trakk Havnevesenet leiekontrakten. Hva skjer nå med visjonene, samlokaliseringen og kunstnernes arbeidsplasser i Sandnessjøen? Er det hele allerede over?

SE KUNST MAGASIN

Tekst: Øystein Voll – Kunsthistoriker, frilans skribent og kunstkritiker
Foto: Linn Pedersen, Jan Freuchen, Sigrid Bjørbekkmo
Publisert juni | Se Kunst Magasin Nr. 2 / 2022

Kulturaktørene som stod bak initiativet til Kulturvågen er Art Base Helgeland 66°N, etablert i 2005 og bestående av billedkunstnerne Ina Otzko, Kari Elfstedt og Toril Bonsaksen, og scenekunstmiljøet rundt Kultur- og teaterverkstedet Fyret. Sistnevnte er en frivillig forening som gir rundt 50 barn og unge et teatertilbud i kulturskolen, og driftes av Anne Meek, Tor-Helge Allern og styreleder Sidsel Haraldsen.

Ina Otzko tok ideen om et kunst- og kultursenter med seg til assisterende havnedirektør Trond Nygård i Helgeland Havn i 2019. Siden de gamle lokalene likevel sto tomme, var havnevesenet raskt positive til ideen, og til å se på hvilke muligheter som lå her.

Industribygget slik det er i dag. Foto: Toril Bonsaksen

Toril Bonsaksen forteller at i de tomme lokalene til det gamle skipshuggeriet Høvding i Vågen skulle kunsthallen romme atelier, visningsrom for samtidskunst og arbeidsplasser for gjestekunstnere fra inn- og utland gjennom gjestekunstnerordningen til AiR Helgeland.

Kultur- og teaterverkstedet Fyret ble invitert inn i prosjektet, siden de hadde behov for verksteder, lagerplass og prøvesal. ArtBase Helgeland 66°N og Kultur- og teaterverksted Fyret inngikk i 2019 en 20-års leieavtale med Helgeland Havn IKS om å leie det gamle skipsopphuggeriet Høvding, et godt steinkast fra sentrum. Industribyggene, som eies av Alstadhaug kommune, hadde da stått tomme i en årrekke. Avtalen hadde ettårig gjensidig oppsigelse.

I et stort oppslag i Helgelands Blad 29. mai 2020 uttalte assisterende havnedirektør Nygård at havnevesenet ikke lenger hadde bruk for lokalene hvor Høvding hadde holdt hus. Det var derfor bra om det historisk interessante anlegget kunne få nytt liv som et sentrum for kunstnere. Ordfører Peter Talseth (SP) i Alstahaug uttalte i samme artikkel at initiativet fra Art Base Helgeland og deres samarbeid med Fyret ville gi Vågen som område en renessanse.  

Ifølge Ina Otzko har assisterende havnedirektør Nygård, tidligere havnedirektør Kurt Jessen Johansson og nåværende direktør Rune E. Myre hele veien støttet prosjektet og utviklingen av Kulturvågen.

Kulturell boltreplass

-Rommene som skulle huse verksteder og visningssted for visuell kunst skulle etableres i de tomme verkstedhallene, mens teateret skulle bruke de gamle kontorlokalene, forteller Toril Bonsaksen.

Kulturvågen skulle bli et sted hvor visuell kunst og teater skulle få rikelig boltreplass. Her ville byens befolkning få et sted å oppleve kunst og kultur. Barn, ungdom og voksne skulle på hver sine arenaer få plass for sine aktiviteter. Alstahaug Kystlag, som har lokaler på andre siden av Vågen ble invitert til samarbeid, særlig med tanke på å bruke den gamle smia i Høvding-anlegget.

-Både politikere og byråkrater i Alstahaug kommune stilte seg svært positive, og Nordland fylkeskommune kom med støtteerklæringer, sier Bonsaksen.

Toril Bonsaksen i kunstnerens metallverksted. Foto: Laila Meyrick-Velour

I løpet av 2020 ble det igangsatt oppussingsarbeid og tilrettelegging av lokalene, for det meste på dugnad. Ut på høsten den 25. september publiserte Helgelands Blad en nyhetssak i avisen om et besøk i lokalene av ordfører Peter Talseth sammen med daværende statssekretær i Kulturdepartementet Gunhild Berge Stang (V) og fylkesråd for kultur i Nordland fylkeskommune Kirsti Saxi. I november 2020 kunne lokalavisen også meddele at Bjørnådal Arkitektstudio med arkitekt Hans-Petter Bjørnådal var kommet med på laget, i første omgang med et forslag til en utforming av fasaden og skisser til utnyttelse av bygningsmassen. Det kunne også bli aktuelt for arkitektstudioet å etablere et tidsbasert kontor i Kulturvågen.

Foto: Laila Meyrick-Velour

I desember 2020 bevilget kommunestyret i Alstahaug 40.000 kroner i driftsstøtte pr. år i perioden 2021-2024 til ArtBase Helgeland 66°N.

-I løpet av året ble søknader om støtte til Kulturvågen, ført i pennen av Art Base Helgeland 66°N og Kultur- og teaterverkstedet Fyret, sendt til Norsk Kulturråd og Gjensidigestiftelsen. Det ble gitt tilsagn for rundt 600.000 kroner til prosjektet. Blant annet innvilget Norsk Kulturråd 120.000 kroner til forprosjekt til ArtBase Helgeland 66°N så sent som i mars 2021. Dette bidro til muligheter for å kunne legge gode og helhetlige planer for prosjektet. Tanken ble etter hvert at Kulturvågen kunne åpne for publikum allerede før sommeren 2021, forklarer Bonsaksen.

For å søke tilskudd fra spillemidler ble det fra Nordland fylkeskommune anbefalt å forsøke få revidert foreliggende kontrakt med Helgeland Havn IKS, fra gjensidig oppsigelsesfrist til ensidig oppsigelsesfrist fra leietakers side. Dette for å kunne ivareta langsiktighet og investeringer.

Bråstopp

Høsten 2021 ble det imidlertid bråstopp.

I 2021 ble det valgt nytt styre i Helgeland Havn IKS, og ny havnesjef ble tilsatt. Den 1. september 2021 mottok leietakerne av Høvding i Vågen en epost fra Havnestyret. Her informeres kulturaktørene om at leieforholdet sies opp, og at leietakerne må flytte ut innen ett år. I det nye styrets behandling av saken var tre stemmer for oppsigelse av leiekontrakten, mens to stemmer var mot. Av de tre som stemte for oppsigelse opplyses det at to ønsket umiddelbar utkastelse, men i henhold til den signerte kontrakten har leietakerne avtale på ett års oppsigelse.

Kulturaktørene på befaringsbesøk i verkstedlokalene i Vågen. (F.v.) Tom Andre Johansen (enhetsleder Alstahaug kommune), Anne Meek (Fyret), kunstner Toril Bonsaksen, Kurt Jessen Johansson (tidligere havnedirektør) og Trond Nygård (assisterende havnedirektør). Foto: ArtBase Helgeland 66N

-I vedtaket om oppsigelse av kontrakten henviser Havnestyret til at årsaken er at det skal igangsettes transport av tømmer for utskiping forbi lokalene. Ifølge Havnestyret lar ikke dette seg forene med kunstneriske aktiviteter, forklarer Bonsaksen.

Bonsaksen og de andre leietakerne stiller seg svært undrende til dette, fordi den 3. september, samme dag som oppsigelsen ble offentlig kjent, vedtok planutvalget i Alstahaug kommune å sende en strategiplan for regionsenteret Sandnesjøen ut på høring.

-Her blir nettopp Kulturvågen løftet fram og omtalt på en positiv måte. Det omtales også her et ønske om å opparbeide en promenade langs havna, og det pekes på dette som positivt for rekreasjon og folkehelse for byens innbyggere.

-Det er fortsatt ikke igangsatt tømmertransport, opplyser Bonsaksen, som er den fra kunstnergruppen som ennå i 2022 har verkstedet sitt i lokalene i Vågen.

Fyret tilbudt nye lokaler

Alstahaug kommune har tilbudt Kultur- og teaterverkstedet Fyret nye lokaler i en nedlagt skole kjent som «Grønnbygget». Ifølge billedkunstnerne i ArtBase Helgeland 66°N har ikke de fått samme drahjelp foreløpig.

Etter at kontrakten med Helgeland Havn IKS ble terminert og Fyret måtte finne nye lokaler, stod foreningen i fare for å miste en tildeling av Arenamidler fra Kulturrådet på 430.000 kroner til prosjektet. Tildelingen ble gjort på bakgrunn av realisering av prosjektet Kulturvågen. Nå er Fyret i dialog med Kulturrådet om muligheter for å beholde tildelingen siden det kan søkes om relokalisering for midlene.

Politisk uenighet

Hva er det som har skjedd her? Hvorfor snur Havnestyret i denne saken? Og hva har skjedd i kommunen, som tross alt er eier av bygningsmassen, og som i flere uttalelser har stilt seg positiv til og dertil framhevet prosjektet som svært interessant?

- Formannskapet i kommunen har gått inn med økonomisk støtte over en treårsperiode. Plankontoret har gitt signaler om at området kan reguleres til blandede formål, og at Vågen kan bli et sted for aktivitet og rekreasjon. Er det slik at Helgeland Havn kan overkjøre og motarbeide både kommunens administrasjon og politikere? undrer Anne Meek.

Toril Bonsaksen lurer på om kommunen glemmer at kunstnere også er næringsdrivende som

kan tilføre kommunen og samfunnet økonomisk omsetning og skatteinntekter, ikke bare estetikk og opplevelser? Og hva med forventningene hos et potensielt publikum?

- Er det så banalt som at kommunens folk ser på kunst som en hobbyaktivitet, ikke som en levevei? undrer Bonsaksen.

Varaordfører i Alastahaug, Hanne Benedikte Wiig (R), sier hun deler alle betraktningene som Toril Bonsaksen kommer med.

-Kommunen eier bygningsmassen, men Helgeland Havn er et eget interkommunalt selskap som rår over de eiendommene som ligger under selskapet. De tar dermed selvstendige valg når det gjelder drift, og forholder seg kun til kommunen med rapporteringer omkring økonomi og annet overordnet, forteller Wiig.

-I og med at området ikke er detaljregulert ble det dessverre slik at havnestyrets oppsigelse av kontrakten ble gjeldende, da under argumentasjon om at området var farlig for vanlig ferdsel. Dermed kunne det ikke tillates at et teaterverksted for barn skulle ha daglig virke der. 

-Jeg mener at man burde ha sett på løsninger for ferdselen. I stedet for den uprofesjonelle oppsigelsen av en nylig inngått kontrakt, sier Wiig.

-Vi som sitter i posisjon i Alstahaug kommune har vært uenige i denne saken. Senterpartiet har ikke ønsket å gripe inn i forhold til styret i Helgeland Havn, slik Rødt har ønsket. 

Varaordføreren mener fremdeles at dette er en svært uheldig sak, men at hovedansvaret ligger på håndteringen hos Helgeland Havn.

- Hele saken er svært trist for Alstahaug kommune. Her hadde man sjansen til å få et unikt område med aktiviteter for både barn, ungdom og voksne i et svært sentrumsnært område, utviklet av profesjonelle utøvere av ulike kunstformer. Jeg er mildt sagt skeptisk til hele håndteringen av denne saken fra havnestyrets side, sier Wiig.

Ønsker kulturaktivitet

Ordfører Peter Talseth er enig i at dette er en kjedelig sak for kommunen.

-Helgeland Havn IKS har, som varaordføreren sier, driftsrett og derfor har kommunen ingen formell inngang til å overstyre havnevesenet. Derfor har det oppstått en divergens mellom Alstahaug kommune og Helgeland Havn IKS her, sier Talseth.

-Og kontrakten partene imellom ga rom for gjensidig oppsigelse.

Han sier at havnevesenets planer om tømmerutskiping og masselagring i området ikke er forenlig med aktiviteter for barn og ungdom i Vågen. Ordføreren mener likevel det er viktig å gi et tilbud for denne gruppen, og derfor er Kultur- og teaterverkstedet Fyret tilbudt lokaler i «Grønnbygget».

-Fyret er i en særstilling siden kommunen kjøper tjenester til kulturskolen fra foreningen. Derfor har kommunen allerede tilbudt nye lokaler til dem.

Ordføreren sier videre at ArtBase Helgeland 66°N er i en annen kategori med sine aktiviteter, men at både Fyret og ArtBase Helgeland 66°N er ønsket og viktig for Alstahaug kommune. Kommunen har derfor utfordret Havnevesenet, som har flere lokaliteter tilgjengelig, på å finne nye lokaler også til kunstnergruppen.

-Kommunens plankontor er i gang med forslag til reguleringsplan for området Sandnesvågen. Når denne foreligger er det kommunestyrets vedtak som avgjør hva området kan brukes til. Demokratiet bestemmer, forsikrer ordføreren.

Om en ny reguleringsplan for området vil åpne for at Høvdings gamle lokaler igjen kan bli til Kulturvågen er likevel for tidlig å si noe om, ifølge ordføreren.

Til tross for gjentatte henvendelser til havnestyrets leder Einar Andersen og havnedirektør Rune E. Myre, har ikke Se Kunst Magasin fått Helgeland Havn IKS til å kommentere saken.

Årsabonnement og enkeltutgaver bestiller du på nett via tekstallmenningen.no

Privat abonnement 369 kr. / Fire utgaver i året levert hjem rett i postkassen.
Bedriftsabonnement 669 kr. / Motta tre eks. av fire utgaver i året.
Enkeltutgaver 105 kr.

Betalingsalternativer:

Faktura eller
Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille abonnement gjennom oss, ta kontakt så ordner vi det!

Kontakt redaksjonen: magasin@sekunst.no eller post@sekunst.no