Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2021

Hvor søke tilskudd for å realisere neste kunstprosjekt

28.01.202113:35 SE KUNST

KULTURRÅDET:

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Se støtteordninger

- ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst). Første søknadsfrist i 2021 er 02. juni. Les mer

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknadsfrister 1. februar og 1. september.

Stiftelsen Fritt Ord

forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2021


Barentssekretariatet
hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrister i 2021

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Søknadsfrister i 2021 er 15. februar, 15. august og 15 november. Les mer

Nordland fylkeskommune
Kulturprosjekter og arrangementer
- Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. Søknadsfrister: Innen 1. mars og 1. september. Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet gir momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

Det er to faste søknadsfrister per år:
1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
Les mer