Hvor søke tilskudd for å realisere neste kunstprosjekt

Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2021

15.05.202113:35 SE KUNST

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Se støtteordninger

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknadsfrister 1. februar og 1. september.

Stiftelsen Fritt Ord

forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2021


Barentssekretariatet
hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrister i 2021


Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Søknadsfrister i 2021 er 15. februar, 15. august og 15 november. Les mer

Nordland fylkeskommune
Tilskudd for organisasjoner / foreninger Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet gir momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

Det er to faste søknadsfrister per år:
1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
Les mer