L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2020

Aktuelt!
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien.

27.03.202013:35 SE KUNST

KULTURRÅDET:
Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien.
Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Les mer

Søknadsfristen 15. mai gjelder for følgende tilskuddsordninger:
- Prosjektstøtte visuell kunst
- Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
- Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen
- Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler

- ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst). Gjenværende søknadsfrister i 2020 er 03.juni og 02.desember 2020. Les mer

Aspirant­ordningenProfesjonelle kunst- og kulturvirksomheter av skapende, utøvende eller formidlende karakter innen alle kunst- og kulturformer kan søke om aspirantstilling. Søknadsprist i 2020 er 03. juni. Les mer om ordningen

- Tverrfaglige tiltak. Det kan søkes tilskudd til tverrfaglige prosjekter og arrangementer og til tiltak som bidrar til og understøtter visning og formidling av flerkunstnerisk innhold. Søknadsfrist 02.september 2020. Les mer 

Søknadsfrist for EØS-midler 
30. sep. - EØS-samarbeid, Litauen
28. okt. - EØS-samarbeid, Portugal


Se alle støtteordningene fra Kulturrådet

  Stiftelsen Fritt Ord
  forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2020

  Koronakrisen: Fritt Ord med 40 millioner ekstra til prosjekter. Les mer

  Barentssekretariatet hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
  Søknadsfrister i 2020

  Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
  Gjenværende søknadsfristene for 2020 er 15. august og 15. november: 
  Søknadsskjema åpner ca. 1. juli. Les mer

  Nordland fylkeskommune
  Kulturprosjekter og arrangementer
  - Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  Søknadsfrist er 01.mars og 01.september 2020. Les mer

  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

  Momskompensasjon søknadsåret 2020
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

  Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
  og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

  Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell samtidskunst.
  Søknad om støtte må sendes før tiltaket settes i gang. Det er to faste søknadsfrister per år:
  1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
  1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
  Les mer