L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Tips om tilskuddsordninger for visuell kunst 2020

Hvor søke tilskudd for å realisere neste kunstprosjekt

19.10.202013:35 SE KUNST

KULTURRÅDET:

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. 
Se alle støtteordningene fra Kulturrådet

- ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst). Gjenværende søknadsfrist i 2020 er 02.desember 2020. Les mer

Stimuleringsordning for kulturlivet. Søknadsfrist er 1. desember 2020. Les mer

Søknadsfrist for EØS-midler 
28. okt. - EØS-samarbeid, Portugal

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Søknader behandles fortløpende, og det er  ingen søknadsfrist. Les mer

Ekstraordinær prosjektstøtte i forbindelse med koronakrisen
Kunstnere og kuratorer kan nå søke KORO om ekstraordinær prosjektstøtte for 2020 til kunst i offentlige rom. Søknadsfrist: 9. november. Les mer

Stiftelsen Fritt Ord

forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur. Søknadsfrister i 2020

Barentssekretariatet hjelper med å realisere norsk-russiske samarbeidsprosjekt.
Søknadsfrister i 2020

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Gavefond.
Gjenværende søknadsfristene for 2020 er 15. november,  Les mer

Nordland fylkeskommune
Kulturprosjekter og arrangementer
- Gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning. Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune
Oversikt over tilskudd og virkemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Les mer

Momskompensasjon søknadsåret 2020
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les mer

Norske Kunstforeninger deler ut støtte til frakt av kunst, utstilling-
og formidlingsprosjekter og utstyr til visning av kunst.

Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger over hele landet kan vise profesjonell samtidskunst.
Søknad om støtte må sendes før tiltaket settes i gang. Det er to faste søknadsfrister per år:
1. mai – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. juli–31. desember. 
1. november – for tiltak med oppstart i tidsrommet 1. januar–30. juni
Les mer