Nordnorsk Kunstmuseum og Nordland

«Den som har lengselen i seg, er aldri fattig. Lengselen kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens magre skuldre» Sitatet er hentet fra dikteren Hans Børli, og illustrerer på mange måter kunstformidlingens kår i dag i store deler av den nordnorske landsdel.
KRONIKK
av Kirsti Saxi | Fylkesråd for kultur, klima og miljø Nordland fylkeskommune.
Pressefoto: NFK v/ Susanne Forsland. 
Publisert: 07.april 2021

Takk og pris for at vi har Nordnorsk kunstmuseum, Se Kunst i Nord-Norge, Nordnorsk Kunstnersenter, Samisk senter for samtidskunst, kunstforeninger, kunstnerdrevne utstillingsarenaer, kunstfestivaler og private visningssteder som formidler kunst her i nord! For det må jo være en av kunstens fremste funksjoner; at verket skapes og deretter formidles til mennesker. Gjerne mange mennesker.

Tross disse viktige aktørene jeg her nevner vil jeg hevde at vi i Nord-Norge ligger etter resten av landet når det kommer til infrastruktur på kunstfeltet, og som klarer å dekke hele vår lange landsdel.

Da Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble etablert i 1988 var det som et kunstmuseum med et statlig oppdrag i å forvalte, produsere og formidle kunst som skulle gjelde for hele Nord-Norge. Museet har museumsfaglig kompetanse samt høy produksjons- og formidlingskompetanse, og spiller derfor en vesentlig rolle i forhold til funksjon og oppgaver i en nasjonal kunst- og museumspolitikk.  Nordnorsk Kunstmuseum har slik et ansvar for hele den nordlige landsdelen. Imidlertid har ikke museet fått tilført tilstrekkelig økonomi til å innfri sitt landsdelsdekkende oppdrag.

Å opprette en avdeling av NNKM i Nordland er primært tuftet på et lenge erfart behov for en profesjonalisert institusjon i fylket. En kunstinstitusjon som kan inngå i en offentlig infrastruktur av kunstmuseer med de muligheter dette gir. Behovene er mange. Slik jeg ser det er det i Nordland (og i resten av landsdelen) et klart et behov for ivaretakelse av offentlige så vel som private samlinger rundt om i fylket, det er behov for mer og bedre formidling av landsdelens (og andre!) kunstnere,  det er behov for utvikling av nye nettverk, mer samarbeid,  flere kunstprosjekter osv. Kort og godt: Nordland og landsdelen har behov for å ta mer aktiv del i den offentlige delen av infrastrukturen på kunstfeltet.

Ved etablering av en kunstinstitusjon i Bodø tror vi at det eneste rette er å bygge på dagens infrastruktur, dvs. styrke NNKM tilstrekkelig slik at institusjonen har økonomi og mulighet til å ivareta Nordland med alle de funksjonene som jeg nevnte ovenfor.

En egen museumsfaglig kunstinstitusjon i Nordland  er ikke nytt! Dette har vært løselig drøftet i mange år og i mange sammenhenger. Allerede i 2011 ble  dokumentet «Strategi for visuell Kunst i Nord-Norge- Nordnorsk kunstliv mot 2020» vedtatt av de tre daværende fylkeskommunene. Her heter det på s.13: Nordnorsk kunstmuseums ønske om å etablere filialer i Nordland og Finnmark støttes av de tre fylkeskommunene. Så har årene gått og alle har gjort sitt beste.

I juni 2020 tok Nordland fylkeskommune initiativ til at et første møte med tema «Mulig etablering av en filial av NNKM i Bodø.  Her deltok NNKM ved både styre og administrasjon, kunstnerorganisasjonene, Bodø kommune, Bodø2024 og Se Kunst i Nord-Norge.

Ønsket om en egen filial i Nordland har deretter vært drøftet i flere ulike møter; med statsekretær Gunhild Stange (15.juni 2020), Landsdelsrådet for kultur (20.nov.2020), kulturminister Abid Raja (22.august 2020) og fungerende direktør NNKM Bodil Kjelstrup (18.nov.2020). På dette sistnevnte møtet ble det fra NNKM uttrykt behov for å formalisere det arbeidet som nå pågikk, og da først og fremst ved at det ble gjort en formell henvendelse til NNKM om et videre arbeid med saken. Nordland fylkeskommune utarbeidet da i samarbeid med Bodø kommune og Se Kunst i Nord-Norge et dokumentet, som på et innledende nivå beskriver behov, forslag til lokalitet og mulige løsninger på oppgaver og funksjoner. Dokumentet «Nordnorsk Kunstmuseum avd. Nordland- initiativ til å opprette en permanent avdeling av NNKM i Nordland» ble sendt til NNKM og Kulturdepartementet 26.november 2020.

Til debatten som har rast rundt en etablering av en filial i Bodø ønsker jeg å bemerke at de strategiske og kunstfaglige visjonene som bl.a.  Skjalg Fjellheim i Nordlys etterlyser fra Nordland (om å involvere samisk kunst etc), bevisst er utelatt fra dokumentet vi utarbeidet og sendte til departementet og NNKM 26.nov 2020, nettopp fordi vi har ønsket å overlate til NNKMs styre og kunstfaglige ansatte å selv lede an på den fronten. NNKM må selv få definere nye behov og ambisjoner for museet -- i dialog med offentligheten og kunstfeltet --, dersom filialen i Bodø skal bli relevant og av høy kvalitet. Derfor har fylkeskommunen gått i dialog med NNKM, stikk i strid med hva som hevdes i media nå. Intensjonen er altså det helt motsatte av å kuppe eller utelukke noe som helst, men tvert i mot å løfte sammen til beste for kunstfeltet i hele Nord-Norge.

Stor var derfor gleden da kulturminister Abid Raja den 26.mars la frem museumsmeldingen Meld.St.23, Musea i samfunnet Tillit, ting og tid.

Her heter det blant annet:"Kulturdepartementet vil difor dei komande åra prioritera ein tiltakspakke som er kalla Kunst i nord":

  1. Nordnorsk kunstmuseum treng nye eller utvida fasilitetar i Tromsø.
  2. Nordnorsk kunstmuseum bør få ei avdeling i Bodø, slik Nordland fylkeskommune har uttrykt ynske om.
  3. Den eksisterande bygningen for RiddoDuottarMuseat i Karasjok må rehabiliterast og utvidast, slik at han kan gje plass for den samlinga av samisk kunst som Sametinget eig, men som no er plassert i magasin og dimed er utilgjengeleg for publikum.
  4. Sør-Varanger kommune eig ei stor samling kunstverk av John Andreas Savio. Grenselandmuseet bør få eit tilbygg, slik at ein monaleg større del av verka etter denne viktige samiske kunstnaren kan ver ta tilgjengelege.
  5. Nordnorsk kunstmuseum må få tilrettelagt eit lokale i Longyearbyen, slik at museet til kvar tid har ei utstilling der.

Sett fra ståsted Nordland er dette en gavepakke til hele landsdelen der vi får styrket infrastrukturen, samlingene og ikke minst formidlingen. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø skal styrkes, Longyearbyen lokalene skal styrkes og Nordland skal få en avdeling av NNKM. Og ikke minst skal infrastruktur og formidling av samisk kunst styrkes. Fantastisk etter mitt skjønn!

På 70- tallet stod vi sammen i denne landsdelen i utviklingen av kulturfeltet og nye viktige kulturinstitusjoner. Det burde vi fremdeles gjøre.

Bodø, Nordland og landsdelen som helhet skal bli Europeisk Kulturhovedstad i 2024. Å satse på å styrke Nordnorsk Kunstmuseum gjennom å etablere en lenge etterlengtet, offentlig kunstinstitusjon i Nordland, vil medføre et betydelig løft for kulturfeltet og befolkningen i nord, med effekt langt utover kulturhovedstadsåret.