Å ta tilbake økonomien i husholdet - med kunstneren Eva Bakkeslett

I september arrangeres et to-dagers seminar om kunst og økologisk økonomi i Bodø, der kunstner Eva Bakkeslett har deltatt i å utvikle programmets faglige innhold.

INTERVJU

Tekst: Amalie Marie Selvik – Se Kunst Magasin
Publisert 20.juni 2020 papirutgave | Se Kunst Magasin nr 02 2021

Hva er økologisk økonomi? Hvorfor er kunstnere opptatt av å medvirke til en samfunnsutvikling som har et økologisk økonomisk perspektiv?

- Jeg ble invitert til å medvirke i dette seminaret, fordi arbeidet mitt har kretset om økologi i mange år, og økologisk økonomi er en implisitt del av det, forteller Eva Bakkeslett.

Hun er kunstner, kurator og kulturaktivist basert i Steigen, og har blant annet en mastergrad i Arts and Ecology fra Dartington College of Arts i England (2007). Hun har arbeidet med seminarets faglige innhold sammen med SE KUNST og professor Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi og etikk på Universitet Nord.

Forsiden på boka til Ove Jakobsen, Økologisk økonomi. Et perspektiv fra fremtiden, 2019.

- Jeg har jobbet med Ove Jakobsen mange ganger tidligere. Jeg inviterte ham inn i seminarprogrammet til prosjektet «Gentle Actions» på Kunstnernes Hus i Oslo tilbake i 2010. Han skrev også en veldig bra artikkel til en avis som ble laget til prosjektet «Hidden Economies (a way out?)» av kunstner Lise Skou i København 2014, som jeg deltok i. Ove har på sin side invitert meg inn i flere av sine prosjekter, fordi han ønsket å trekke kunsten inn i økonomien, forklarer Bakkeslett.

Hun forteller at budskapet til Jakobsen er en økonomi som er sirkulær, regenerativ og bærekraftig, der budskapet er å bevare helhetstankegangen.

- Du kan ikke basere økonomien på uhemmet vekst, fordi planeten vår rett og slett ikke tåler presset. Økologisk økonomi handler om å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø, gjennom tverrfaglig samarbeid. Hvordan finner vi synergier mellom ulike felt, drar nytte av hverandres kompetanse, og initierer positive tiltak for å skape bedre lokalsamfunn?  Her mener Ove Jakobsen at kunstnerne har en viktig rolle i å formidle sin kompetanse og sine verdier gjennom kreativ tenkning og problemløsning. I seminaret fremhever vi at kunstnere gjennom sin unike kompetanse og kreative løsningsevne kan, og bør være aktive deltagere i samfunnsbygging.

- I dag er stort sett økonomi sett som noe adskilt, forbeholdt økonomer og fagfolk. Det er derfor viktig å ta tilbake økonomien i husholdet. Ordet økonomi har også sin opprinnelse fra det greske ordet oikos som betyr husholdning – hjem. Det handler altså om å ha orden på sysakene. Derfor har vi lyst til å fortelle hvordan økonomi angår oss alle, og hvordan mange kunstnere allerede har hentet tilbake økonomien i sin praksis, presiserer Bakkeslett.

Feministisk økonomi
Fagseminaret omfatter flere foredrag og kunstnerpresentasjoner. Blant annet er de to London-baserte kunstnerne Ruth Beale og Amy Feneck invitert til å fortelle om sitt samarbeid, kunstneriske arbeidsmetoder og pågående kunstprosjekter under paraplytittelen «The Alternative School of Economics» – hvor de jobber med alternative økonomiske modeller.

- I all hovedsak arbeider Ruth Beale og Amy Feneck med feministisk økonomi, som handler om hvordan vi kan hente tilbake økonomien i rettferdige former i hverdagen til folk. Uten tanke på salg og profitt, men det å dele på godene og gjøre ting sammen. De arrangerer workshops, lager podcasts og jobber relasjonelt ved å involvere folk inn i sine prosjekter.  Jeg lover at det vil bli en svært inspirerende presentasjon med disse to, som også har et samarbeid på gang med UKS i Oslo, forteller Bakkeslett.

Gammel kunnskap
Seminaret inkluderer også en open space workshop og en dagstur til Gildeskål for å besøke Sørfinnset skole/ the nord land og møte kunstner Geir Tore Holm.

- Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen er ikke helt ukjente for mange, og i denne sammenhengen er det viktig å påpeke at de har den økologiske økonomiske tankegangen i alt sitt arbeid. De tenker helhetlig, og jobber relasjonelt med kunst ved å invitere folk til å delta inn i sine prosjektet. De henter frem gammel kunnskap om tradisjonell nyttebruk av naturen og håndverkstradisjoner som er i ferd med å forsvinne fra samfunnet, og kobler det til en estetikk hvor økologiske problemstillinger, og bærekraftig utvikling får en selvskreven rolle, påpeker Bakkeslett.

På Sørfinnset bidrar regissør/dramatiker Nina Ossavy med en digital presentasjon. Fernanda Branco jobber tverrkunstnerisk og er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun forsker på symbioser mellom bevegelse, stemme og miljø. Hun vil blant annet gjøre en performance-lecture. Koreograf Kristina Gjems skal presentere sin praksis og får urpremiere på forestillingen «Your shadow» i Bodø. Alle tre har en mer fysisk tilnærming til temaet økologi.

- Vi vil lage et nytenkende seminar som både tar et teoretisk og praktisk utgangspunkt i økologisk økonomi, og fokuserer på kunstneren som kunnskapsbærer og medskaper av meningsgivende, bærekraftige løsninger for morgendagens samfunn. Vi mener at samfunnet i fremtidsbildet trenger kreative individer og den kunstneriske tilnærmingen. Kunstnere finner ofte radikale og nytenkende måter å se og gjøre ting på.  Derfor er det særlig viktig å inkludere disse tankene og ideene i samfunnsplanleggingen – og ikke marginalisere kunstnere som noe utenfor systemet. Kunsten må ikke ses på som et underholdningsaspekt i våre daglige liv, men som en viktig del av samfunnet og livet for øvrig.

Jordskapere
Eva Bakkeslett skal også presentere noen av sine kunstprosjekter på seminaret. Hun har jobbet mye med fermentering, både fysisk og metaforisk. I juni skal hun være med i Pixelache Festivalen i Helsinki og delta med prosjektet «Aerobe Conversations - Home Cultured Stories» sammen med to andre kunstnere og én filosof.

Exploring The Microcosmos – New Paradigms Of The Microbial Communities, workshop hos Schumacher College i Devon, England i 2014 med Sandor Katz, Stephan Harding og Philip Franses. Foto: Eva Bakkeslett

- Mikroorganismer er gode til å transformere sine omgivelser og flinke til å tenke nytt når de møter utfordringer. De fant opp for eksempel fotosyntesen når det begynte å bli alvorlig matmangel for bakteriene, for rundt 3.5 milliarder år siden. Bakterier er kreative og utrolig tilpasningsdyktige. De har en annen måte å tenke «økonomi» på i sitt eget hushold. Det handler om å ikke forbruke mer enn det som finnes tilgjengelig, eller utvikle smarte, nye strategier for å finne bærekraftige måter å leve på.  

Bakkeslett er også invitert til årets Festspillutstilling «Jeg er mangfoldig» under Festspillene i Nord-Norge med filmen Bee og prosjektet Makkverk, bestående av en bøtte med 10.000 meitemark.

Eva Bakkeslett, Makkverk, i Bodø kunstforening 2017. Foto: Eva Bakkeslett

- Denne kolonien av meitemark har de siste 6 årene vært en del av mitt hushold. Mange synes kanskje makk er litt ekle, men man må beundre disse skapningene som er med å skape vår jord. I Makkverk viser jeg dem frem, og deres viktige arbeid. Meitemarken har et språk på lik linje med mange organismer, men vi mennesker er for travle til å sette oss ned for å lytte. Under festspillene kan folk oppleve dette gjennom direkteoverføring av video på skjerm fra underjorden for å både se og høre lyden av marken arbeide i en bøtte, sier Bakkeslett.Kunstneren er også involvert i det nordiske prosjektet «The Conference Of the Birds», som har fokus på verdens synkende fuglebestand, hvor opptil 70 % av enkelte fugleslag er forsvunnet.  

- Fugler er en viktig del av vår verden både på landsbygda og i våre byrom, i skogen, og til havs. Vi har mistet vårt forhold til fuglene og glemmer å ta hensyn til dem i vår menneskelige utvikling. Prosjektet samler nordiske og russiske kunstnere, ornitologer, forskere og fugleentusiaster til å se nærmere på forbindelser mellom fugler og mennesker. Disse deltar i felles recidency-opphold i de nordiske landene og Russland, og prosjektet skal resultere i visninger av enkeltprosjekter og en felles utstilling i 2022/2023.

- «The Conference Of The Birds» er sterkt knyttet til økologisk økonomi, fordi alt tap av fugler er menneskeskapt. Dagens økonomiske system er hensynsløst og styres av profitt. Fuglelivet påvirkes av dette.

Skape fremtidens gull?
Eva Bakkeslett tror fagseminaret i september vil være interessant for alle. Ikke bare kunstnere, kulturaktører, kuratorer og produsenter, men også fagpersoner fra andre relevante felt, som samfunnsplanleggere, byutviklere og fylkeskommunale kultur- og planavdelinger.

- Jeg vil spesielt oppfordre alle kunstnere til å få med seg dette seminaret. Det vil gi innsikt i rollen vi kunstnere kan ha i et samfunn som fremover er nødt til å skifte retning. Det økonomiske fundamentet vi har nå er ikke holdbart. Vi må utvikle nye måter å leve på med inspirasjon både fra gamle metoder og nye innsikter. Det er en alkymistisk handling å forvandle et samfunn. Hvordan ønsker vi at våre liv og vår verden skal se ut når våre barn, barnebarn og kommende slekter vokser opp? Hvilke verdier ønsker vi å ivareta og hvordan skaper vi nye verdier, fremtidens gull? Økologisk økonomi skal bidra til livskvalitet for mennesker. Det handler om å skape samfunn der ressurser forvaltes på mer forsvarlige og rettferdige måter. Samfunn der trivsel, kunnskap og livskvalitet deles og utveksles i felleskap. Samfunn der natur, kultur, kunst og økonomi er sammenflettede, sier Bakkeslett.

Fagseminaret Alkymi - kunst & økologisk økonomi arrangeres av SE KUNST i samarbeid med BAREDANS og Bodø 2024 den 10. og 11. september i Bodø. Les mer om seminaret

Vi har innført betalende abonnement på se Kunst magasin. Neste utgave kommer i september. Les mer på sekunst.no/SeKunstMagasin

Relaterte artikler