NAV har nå åpnet søknadsportalen!

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå sende inn søknad til NAV om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen.

Tekst: NAV, publisert 04.05.2020 på nav.no

Ordningen gjelder fra 14. mars i år og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet. Ordningen kompenserer kun for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6G (ca. 600 000 kroner). Kompensasjonen gis fra og med dag 17, slik at søker selv må dekke de 16 første dagene med inntektstap. 

Rask saksbehandling og utbetaling

NAV har laget en ny digital søknad på nav.no hvor de som søker om kompensasjon vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen. NAV vil behandle søknadene fortløpende og utbetaling vil skje raskt etter at søknaden er behandlet. 

Fra og med 4. mai kan det søkes om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Det søkes altså etterskuddsvis for en måned av gangen. Beregningen vil skje automatisk basert på innhentet informasjon og opplysninger som bruker oppgir.

Flere inntekter og flere ytelser

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger, men frilansere kan ha rett til både dagpenger og støtte gjennom denne nye ordningen. Hvilken ordning som gir den beste inntekssikringen for frilansere, er avhengig av hvilken situasjon den enkelte er i. Frilansere må velge hvilken ordning de ønsker å søke på, basert på egen situasjon og vilkårene for de ulike ordningene. Frilansere som mottar dagpenger eller har fått forskudd på dagpenger, kan ikke i tillegg benytte denne ordningen. 

Er man både frilanser og selvstendig næringsdrivende, kan man søke på begge ordningene. Da får man i tilfelle dagpenger for frilansinntektene, mens man vil kunne få penger fra den nye ordningen for den delen av inntekten som man har som selvstendig næringsdrivende. 

Les mer om den nye ordningen