Kraftløft for kunstopplevelser i fylkeshovedstaden Bodø!

KRONIKK

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fyller 40 år og markerer jubileet med å sette kunstopplevelsen på dagsorden. Kunstforeningene i Nord-Norge har hatt en viktig posisjon gjennom mange tiår og vært et godt redskap for å gjøre kunsten tilgjengelig for folk boende i små og store kommuner. I dette historiske perspektivet ser vi at mange av de samme problemstillinger i utvikling av kunstformidling fortsatt er like aktuelle i dag som det var på 1970-tallet. 

Å drive kunstformidling handler først og fremst om å skape gode og innsiktsrike møter mellom publikum og kunsten. Her er det fysiske utstillingsstedet for kunst, nødvendige faglige ressurser og kompetanse på galleridrift med på å danne grunnlaget for å utføre et profesjonelt formidlingsarbeidet. Det er derfor interessant å se på hvordan det står til med kunstformidlingen her nord og hvilke kunstopplevelser som er tilgjengelig for publikum. I SeKunstMagasin #02 - 2016, har skribenter undersøkt situasjonen for visning av kunstutstillinger og vilkårene for å drive kunstformidlingen i hver av de tre fylkene. Regionale aktører, fylkesråd og fylkeskultursjefer har kommentert sitt arbeid med kunstpolitikk de siste ti årene, og uttalt seg om dagens situasjon. Det er tankevekkende hvordan det politiske og ideelle kunstlandskapet har beveget seg de siste tiårene.

I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid på kulturfeltet og på tvers av fylkesgrensene. Det er også forankret politisk i Den Nordnorske kulturavtalen mellom Nordland, Troms og Finnmark fylke. Utviklingen av gode utstillingssteder for å vise kunst er et prioritert område i de tre nordlige fylkenes strategi for visuell kunst frem mot 2020, som ligger til grunn for avtalen. På den nasjonale politiske dagsorden kom den første planen om kunstfeltet i 2012. I Stortingsmelding nr. 23 Visuell kunst, pekes det på at det er spesielt behov for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge. Så langt har det dessverre ikke blitt igangsatt tiltak og utfordringen er at nedfelt satsning ikke følges opp politisk. I så måte er den politiske satsningen på lokale utstillingssteder de senere tiårene fremdeles fraværende, og problemstillingen like aktuell.

Fylkesråden for kultur i Nordland Fylkeskommune, Ingelin Noresjø, påpeker i sin artikkel Kunstformidlingens vilkår: Regional Kulturpolitikk (SeKunstMagasin #02-2016), at mange av fylkets kunstforeninger har problemer med holde aktiviteten oppe, fordi de i stor grad er tuftet på frivillighet. Hun ser det som en forståelig utfordring, men mener at kunstforeninger først og fremst er et kommunalt anliggende.

Det er i dag tjue kunstforeninger i landsdelen, hvor tretten av disse befinner seg i Nordland fylke. Det frivillige kunstformidlingsarbeidet har fortsatt en viktig rolle, men strukturer har endret seg og Nordland preges av visningsrom med varierende støtte og ressurser, noe som definerer en relativ lav status i forhold til de arenaene som er profesjonell. Bodø kunstforening (70 år) er den eneste av de tretten kunstforeningene i Nordland som har en ansatt intendant. Allikevel sliter kunstforeningen med svak økonomi og nedgang i antall besøkende, på tross av en ansatt og egne lokaler midt i sentrum, i følge Ellen Sæthre-McGuirk sin statusrapport for Nordland skrevet for jubileumsutgaven av SeKunstMagasin. Galleri NOK i Bodø, er et nyetablert kunstnerdrevet galleri som bidrar til å tilføre Bodø by et større spekter av kunstopplevelser som for eksempel kunsthåndverk og gatekunst, men som også har en uforutsigbar drift basert på egeninnsats. I de senere år har det i flere kommuner blitt etablert nye gallerirom for kunst i de nye kulturhusene som Stormen Bibliotek i Bodø, Kulturfabrikken på Sortland og Kulturbadet i Sandnessjøen. Dessverre er har ingen av disse kommunene fulgt opp med prioriteringer og resultatet er at utstillingsrommene står uten ansatt fagpersonale og grunnfinansiering for drift. Galleri Bodøgaard, som er privateid, har over lengre tid vært en etablert aktør på Bodøs kunstscene, men også her har mangel på grunnbevilgningen ført til at eierne har måtte gi opp å drifte dette videre selv. Spørsmålet blir derfor hvem det er som skal ta ansvar for å sikre kunstopplevelser til befolkningen med kvalitet og profesjonell formidling her i Nordland og fylkeshovedstaden Bodø. Det må midler inn for å sikre faglig drift/kompetanse. Deretter kan man bidra til grunnlaget for å heve kvaliteten på formidlingen.

Bodø – hovedstaden i Nordland – er i dag en lavmælt stemme på den nordnorske kunstscene. Uten en offentlig kunstinstitusjon og med et lite fagmiljø. Vi krever en sterkere felles satsning for å markere fylkeshovedstadens visuelle kunstscene. Det skal være attraktivt for kunstnere å etablere seg i Bodø og Nordland, men det innebærer vilkår for å drive kunstnerisk virksomhet, som et større fagmiljø og innovative kunstopplevelser basert på nye produksjoner og med de nyere kunstformene. For å komme dit trenger det visuelle kunstfeltet i Bodø et kraftløft, som også bidrar til ringvirkninger i hele Nordland og landsdelen forøvrig. Kunstens rolle i vårt samfunn krever større oppmerksomhet, det holder ikke bare med et fysisk gallerirom. Vi må satse på kunstarenaer hvor også den kunstfaglige kompetansen på produksjon og kuratering sikrer for de gode opplevelsene av visuell kunst.

Det er nettopp slik Tromsø har blitt den største kunstbyen i Nord-Norge. Med landsdelens to eneste statlig finansierte kunstinstitusjoner, Nordnorsk Kunstmuseum og kunstakademiet, som har gitt byen et stort kunstfaglig miljø. Tromsø kunstforening er også landsdelens største og fremste kunstforeningen med grunnfinansiering sikret gjennom offentlige budsjetter. De er den eneste kunstforeningen i landsdelen som har valgt å profesjonalisere driften ved å definere seg som kunsthall.
Ser vi på utviklingen av den nordnorske kunstscenen, kan vi stille spørsmål ved om vi er gode nok til å samarbeide om felles mål.

  • Se Kunst markerer sine 40 års formidlingsrolle med en intensjon om å bidra til og styrke og løfte den nordnorske kunstscenen.  Dansekunstfeltet har sammen med det visuelle kunstfeltet en liten plass i det store kulturbildet i Nordlandshovedstaden. Sammen med den nyetablerte BAREDANS (Bodø Arena for dansekunst), har Se Kunst i Nord-Norge initiert en nyskapende tverrfaglig festival for visuell kunst og dansekunst, Bodø Biennale. 


Under Bodø Biennale, inviterer vi til debattseminaret
Kraftløft for kunstopplevelser, hvor en innovativ nordnorsk kunstscene skal diskuteres. Bodø Biennale skal gjennomføre et fyldig program med alt fra lokale til internasjonale kunstnere og bidragsytere. Vi ønsker å rette blikket fremover og utfordrer Bodø kommune til å sette på dagsorden kunstopplevelse med dans- og visuell kunst i hovedstaden. I år fyller Bodø 200 år og vi har gleden av å være del av jubileumsfeiringen.

 Bodø 7. september 2016
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS