Avdelingsdiretør Per Odd Bakke.  Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Det tar tid å skape nye generasjoner av kunstentusiaster

LESERINNLEGG i Altaposten onsdag 20. januar 2016

I en kronikk i Altaposten 18. desember uttrykker styreleder Trine Noodt i Se kunst i Nord-Norge bekymring for mangfoldet i Kunst-Norge. Kilden til bekymringen beskrives på et overordnet nivå som kampen om midler fra Kulturrådet. På et lavere nivå, og som et eksempel på det hun kaller en sentraliserende tendens i Kunst-Norge, trekker Noodt frem Nasjonalmuseets strategi for landsdekkende oppdrag.
Å kuratere, produsere og formidle egne utstillinger er kanskje det mest spennende og morsomme med å drive et visningssted for visuell kunst. Nasjonalmuseets landsdekkende virksomhet skal bidra til en langsiktig kompetanse- og arenautvikling i hele landet. Dette gjør vi bl.a. ved å bygge videre på eksisterende arenaer hvor økonomi, faglighet og visningsrom allerede har et noenlunde stabilt fundament. Det gir effekter langt utover våre vandreutstillinger.
Nasjonalmuseet har hatt en svært omfattende produksjon av vandreutstillinger de siste årene. I en periode frem til vi flytter inn i det nye museumsbygget på Vestbanen i Oslo, etter planen i 2020, går svært mye av museets ressurser til disse forberedelsene. Vi reduserer antall vandreutstillinger noe, men øker samtidig kurs- og kompetansetilbudet. Etter innflytting vil produksjonen igjen økes til et nivå som svarer til nettverkenes behov.
For kontinuerlig å øke kvaliteten på tilbudet som gis publikum i hele landet, og samtidig drive publikumsutvikling, må et galleri eller museum ha et forutsigbart økonomisk fundament, faglig ansatte over tid og visningsrom som tilfredsstiller moderne krav til sikkerhet og klima. Dette blir visningssteder som kan ivareta og utvikle det kompetansepotensial som ligger i det å ta imot en vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.
Nasjonalmuseet har de siste to årene etablert et kurs- og kompetansetilbud som skal «styrke og utvikle lokale arrangørers kompetanse på produksjons- og formidlingssiden» – nettopp for å bidra til en slik kompetansebygging for en stor bredde av visningssteder, store og små. Og her har nok Noodt misforstått; dette kurs- og kompetansetilbudet gjelder alle aktører i våre nettverk som driver produksjon og formidling av visuell kunst.
Det er ikke slik at Nasjonalmuseet ikke lenger vil produsere utstillinger som lar seg vise på mindre visningssteder. Vi har, over tid, et tilbud til flere typer visningssteder. Vi stiller de samme krav til sikkerhet og klima som tidligere, og vi produserer på akkurat samme måte som før, men det er riktig at vi i større grad ønsker å samarbeide mer med de visningsstedene som har en kunstfaglig og økonomisk stabilitet å bygge på. La det være en oppfordring til både Kulturrådet, fylkeskommuner, kommuner og stat om å bidra til å bygge opp solide visningsarenaer for visuell kunst over hele landet! Og her gjør også SKINN en viktig innsats for mange visningssteder i Nord-Norge.

Per Odd Bakke
avdelingsdirektør Landsdekkende program,
Nasjonalmuseet

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS