Kunstarenaen på dagsorden!

SKINNBLAD 01-2012

I norsk kulturpolitikk er det befestet at kunsten skal ut til folk flest, men det store spørsmålet er hvor og hvordan det skal skje?

Det nærmer seg årlig fagseminar for  Se Kunst i Nord-Norge og vi inviterer til debatt om kunstarenaen i kulturpolitikken og i kunstfeltet.

 For å nå ut med kunsten til folket i vårt langstrakte land er det fra vårt ståsted en vesentlig forutsetning at det utvikles god infrastruktur som ivaretar de nødvendige oppgavene lokalt. Arenautvikling i Nord-Norge er særdeles viktig fordi det nettopp er det verktøyet som må til for å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst, der folk bor. Det er der det skorter mest.

 Med infrastruktur tenker vi både lokaler og personale. Utstillingslokaler som oppfyller krav til tilgjengelighet både for publikum og mottak av kunst, har relevant utforming og heis som kan ta en europalle, lagringsrom for emballasje og lys og sikkerhet er minimumskrav på lokaler. Vi trenger visningssteder og kompetanse som gjør at vi i Nord-Norge kan legge til rette for lokale produksjoner og ta en større del av produksjoner som tilbys regionalt og nasjonalt. Med ideelt arbeid kommer man en bit på vei, men gjennom å ansette faglig kom-petanse, prioritere kompetanseutvikling og kontinuitet i tilbudet til publikum, først da kan formidlingen av kunst løftes til en profesjonell nivå.

Per i dag er det et faktum at mange visningssteder i vår region ikke når opp til minimumskravet. De aller fleste kunstforeningene lever på meget små tilskudd til drift fra sin kommune, samtidig som de bevisst eller ubevisst tar et stort kulturpolitisk ansvar for formidling av visuell kunst lokalt. Kunstforeningene har ikke de ressurser og den kapasitet som trenges for å pådrive utvikling fra frivillig til profesjonell kunstarena. Dette er en så viktig oppgave at det må etableres et offentlig program for arenautvikling, og bli et offentlig ansvar.

 Den nasjonale kunstscenen er stadig i endring. Selv om vi nå i en tid hvor det også foregår kunstformidling uavhengig av etablerte visningsrom, må ikke dette forhindre utvikling på et område som har vært forsømt over alt for lang tid.

Kunstforeningenes frivillige innsats har gjennom flere tiår vært av avgjørende betydning for tilbudet til opplevelse av profesjonell kunst. Dette arbeidet har ikke vært forankret i politiske mandat og det er derfor en viktig milepæl at kultur-politikerne nå har satt kunstarenaen på dagsorden.  Resultatet av dette  kommer i den nye Stortingsmeldingen  for visuelle kunst som skal legges fram i løpet av våren 2012. I Nord-Norge har fylkeskommunene samarbeidet om en strategi for det visuelle kunstfeltet for hele landsdelen.

 Se Kunst i Nord-Norge har derfor invitert de ulike forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune, samt representanter fra kunstforeninger i Nord-Norge til samling for å belyse og debattere temaet omkring kunstarenaer og det offentliges rolle.

 Dette ser vi fram til, og ønsker velkommen til konstruktiv meningsutveksling!

 Wenche Stenvoll
Styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge
www.skinn.org

Wenche Stenvoll styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS