Kritikk verdig?

SKINNBLAD NR 03-3011

En kunstopplevelse er og blir en subjektiv opplevelse. Mange mener mye om kunst. Det betyr ikke at alle er like kvalifiserte til å si noe om kvaliteten på det en opplever. Gode kritikker og omtaler krever kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten på et kunstverk.

Selv om vi har opplevd en økning av antall kunstnere og utstillinger, har ikke den kritiske refleksjon vært til stede i samme grad. I den regionale/lokale presse er det spesielt lite omtale av den visuelle kunsten. Muligens skyldes det at de regionale/lokale mediene ikke har journalister med tid eller kompetanse innen dette feltet, eller at avisene prioriterer kommentarsynsing i stedet for en faglig begrunnet kritikk. Dagens aviser hvor man i stor grad benytter seg av allround journalister, kan i verste fall føre til en forflating av omtalene. Her kan nevnes at enkelte lokalaviser på 60-tallet hadde kunst/kulturomtaler hvor både bilde og tekst holdt et svært høyt nivå.

På tross av at det i vår landsdel har vært omtrent fravær av kunstkritikk, har vi de siste 5-6 år opplevd en positiv utvikling ved at det vokser frem en faggruppe av unge kunstkritikere. Disse skriver fortrinnsvis for riksdekkende fagblader og ofte er det de mest sentrale festivaler og utstillinger i de større byene som blir prioritert.

Kritikk av kunst er antakelig like gammel som kunsten selv. Kunstkritikk er diskusjon eller vurdering av kunstobjekter. Kunstkritikere kritiserer vanligvis kunst i estetisk sammenheng eller en form for historisk kritikk og evaluering, en form for kunsthistorie og samtidskritikk. Kunstkritikkens mål er å skape interesse for moderne kunst, herunder problematisere, assosiere og opplyse for å få i gang debatt om kunsten. Fravær av kunstkritikk kan dermed bidra til at viktige uttrykk i kunsten forblir en hemmelighet.

Det er avgjørende at kunstkritikken representerer flere stemmer slik at noen ikke blir enerådende. Slik for eksempel vurderinger den anerkjente vinkjenneren i USA gjorde, som førte til at vinprodusentene økte alkoholprosenten. Etter hvert ble det avdekket at kritikeren hadde en feil med smakssansen, akkurat når det gjaldt alkohol. 

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved hvilke typer utstillinger/prosjekter som skal/bør ha en profesjonell kritikk og hvilke utstillinger det holder med en god omtale av i lokalavisen.

SKINNBlad startet i 2010 med kunstkritikk og har en strategi på å fokusere sterkere på dette fagområde. Vi mener at det trenges flere kritikerstemmer og profesjonelle omtaler i media for å skape debatt og større interesse for kunst.

En styrket kunstkritikk vil gi økt oppmerksomhet på nordnorsk kunstliv
og bidra til offentlig samtale omkring kunsten.

Wenche Stenvoll, styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

Wenche Stenvoll, styreleder SKINN

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS