« Forrige sideNeste side »

Leder juni 1999

Kunstformidling i Nord-Norge – problemer og utfordringer

I dette nummeret av SKINNs informasjonsblad presenterer vi formidlingsinstanser i Nord-Norge med landsdelsansvar, Fylkeskommunene ved kulturavdelingen, Nordnorsk Kulturråd og et utvalg av kunstforeningene sett i forhold til aktivitet og geografisk spredning. I tillegg presenteres nasjonale instanser som RU, NKLf og Kunst i Skolen, som alle bidrar med tilbud i Nord-Norge.

Hensikten med å samle denne informasjonen, er å gi en oversikt over kunst og kunstformidlingsbildet i landsdelen. Både offentlig, kunstnerstyrt og publikumsstyrt, og det tilbudet de enkelte gir. Vi har ikke tatt med private gallerier og samlinger av enkeltkunstnere.

Nasjonal plan for kunstformidling og det nye skolefaget kunst og håndverk gir uttrykk for et ønske om økt profesjonalisering av kunstformidling fra statlig hold. Dette har i stor grad satt vilkårene for kunstformidlingen ute i kommunene i perspektiv.

Kommunene ser som oftest ikke kunstformidling som sitt ansvarsområde, og det blir stadig nedprioritert ved budsjettinnstramninger. Vilkårene for den frivillige innsatsen i kunstforeningene ivaretas i for liten grad fra kommunens side.

Dårlige og uegnede utstillingsrom er et faktum for de langt fleste utstillingssteder. Kunstforeningene på sin side sliter med for få aktive medlemmer og er i så måte i samme situasjon som frivillige organissasjoner generelt. Statlig profesjonalisering stiller stadig større krav til kommunene, – men følger dette i liten grad opp i økonomiske rammebevilgninger.

Nordland fylkeskommune arrangerer en kunstformidlingskonferanse i Svolvær 23. juni, hvor aktørene i landsdelen er invitert til å diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer i fremtiden.

Dette er en viktig konferanse, og vi håper den kan legge grunnlag for en kunstformidlingsplan for Nordland fylke, men debatten her vil også være viktig for utviklingen av kunstformidlingen i hele landsdelen p.g.a. landsdelsansvaret enkelte aktører har.

Vi håper fylkeskommunalt engasjement skal bidra til at også kommunene blir mer forpliktet i forhold til kunstformidlingen i det lokale kulturbildet.

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder SKINN

Har du ikke motatt bladet i posten, kan du kontakte oss på post@skinn.org


Skrevet med WIPS fra Seria.no