Det spirer en vilje !

En av de viktigste oppgave i kulturpolitikken er å  legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk. Det er befestet i i kulturpolitiske mål at samfunnet har et særskilt behov for kunstnerens forskning og kritiske refleksjon. Forutsetningen for å sikre bredde og mangfold er et offentlig offensivt økonomisk engasjement heter det i st.meld. 23. visuell kunst.

Stortingets Kulturutredning 2014 har hat fokus denne våren, hvor bl.a kulturminister Hadia Tajikhar invitert kulturfeltet i hele landet til regionale innspillsmøter for hele for kulturløftet III.I Stortingets kulturutredning er det foretatt evaluering av Kulturløftet og analyse av de kulturpolitiske virkemidlenes effekt og hensiktsmessighet. I Kulturløftet I var målsetningene at det skulle fordeles store økninger som skulle komme alle kunstformer til gode.
Helt slik er det ikke blitt, det visuelle kunstfeltet er av de områdene som har hatt svakest realvekst på det statlige kulturbudsjettet, i følge Kulturutredningen. Dette fremkommer også i st. meld 23. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design utgjør hele 60%  av budsjettet for visuell kunst. Kunstformidlingen utenfor kunstmuseene har blitt stebarnet.

1976 ble det påpekt i stortingsmeldingen Kunstnere og samfunnet at man stod overfor store utfordringer når det gjaldt formidling av billedkunst og kunsthåndverk. Det var samme året SKINN, som i dag er Se Kunst i Nord-Norge ble etablert. Utfordringen snart 40 år senere har sant nok endret seg, men fortsatt er dette området preget av at det har en svak stilling i norsk kulturpolitikk. På tross av at det historisk sett har vært et viktig mål i norsk kulturpolitikk å bringe kunsten ut til folket.

Formidlingen er avgjørende for å nå ut med kunstopplevelser til folk flest og møteplassen mellom kunsten og publikum skjer på visningsarenaen.

Det lå klart forventinger til en betydelig økning i bevilgningene til Norsk Kulturråd i statsbudsjettet for 2013, som en følge av den vedtatte st. meld 23.  Det kom ingen store økninger. For at de politiske mål skal innfris må dette området rangeres høyt på prioriteringslisten for neste års statsbudsjett ! Arrangørstøtteordning og styrking av regionale institusjoner utenom kunstmuseene må prioriteres.

I st.meld 23, påpekes det at kunstformidlingen i Nord-Norge byr på helt spesielle utfordringer grunnet få visningsrom for kunst, avstander og kostnader forbundet med forflytting av personer og kunstverk, I tillegg til kommunalt forvaltningsansvar ligger årsaken først og fremst i at vi ikke har institusjoner for visuell kunst i landsdelen som er robuste nok som drivkraft på feltet.

Et funksjonelt visningsrom og forutsigbart driftsgrunnlag er en forutsetning for presentasjon og formidling av profesjonelle kunstneriske produksjoner. Dette komplementert med faglig kompetanse er sentrale elementer i et lokalsamfunns formidlingsarena for visuell kunst. 

Kunstforeningene har hatt og har en sentral rolle for formidling av kunst i Nord-Norge.
Flere kulturhistoriske museer har etterhvert inkludert formidling av kunst i sin virksomhet og inngår i Se Kunst i Nord-Norge Arenanettverk. I st.meld. 23. påpekes det at det vil være nyttig å etablere nettverk for visningsarenaene/arrangører. Det er nettopp et slik nettverk Se Kunst i Nord-Norge representerer med offentlige og frivillige arrangører/visningsarenaer, og det har eksistert i snart 40 år ! Denne virksomheten av frivillig og offentlig formidling bidrar til at kunsten når ut til folk flest, der de bor, men er fundamentert på en svak grunnmur.  

Det er derfor banebrytende for oss i vår landsdel at Departementet nå i st. meld. 23 befester at de ser behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt.

Kulturutredningen 2014, kapittel 13 Strategier for en bærekraftig kulturpolitikk, rettes fokus på arenautvikling som et viktig løft for det lokale kulturlivet. Videre at den kulturelle grunnmuren i det lokale kulturlivet må vurderes å styrkes gjennom øremerking av statlige midler i Kulturløftet III.
I kap. 15.5 Lokalsamfunnets kulturelle arenaer heter det:
«Utvalget anser at solide kulturelle arenaer i lokalsamfunnene er nødvendige hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren. Kulturelle opplevelser må finne sted, bokstavelig talt. Rammebetingelsene til slike arenaer vil påvirke i hvilken grad de kan innfri sitt potensial som møteplasser for kunst- og kulturfaglig kompetanseheving, formidling, deltakelse og opplevelse.»

Vi ser frem til resultatet av den kunstpolitiske viljen, som tross alt har solid grobunn!


God sommer!

Se Kunst i Nord-Norge

Eva Skotnes Vikjord
Daglig lederKONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS