VEDTEKTER FOR Se Kunst i Nord-Norge

§1. Virksomhetens navn og funksjon
Se Kunst i Nord-Norge organisasjon nummer 971 390 468, er en frivillig organisasjon av kunstforeninger, museer og tilsvarende organer som driver kunstformidling på ideell basis. SKINN er en nettverksbasert landsdelsinstitusjon for kunstformidling i Nord-Norge med administrasjonen basert i Bodø.

§ 2. Formål
Se Kunst i Nord-Norges formål er :
Å organisere og fremme kunstformidling i Nord-Norge.

§ 3. Medlemmer
Medlemmer i Se Kunst i Nord-Norge kan være kunstformidlingsledd/aktører som arbeider på ideelt og profesjonelt grunnlag. Innmelding skjer ved søknad som styret behandler. Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig innen 3 måneder før årsskifte.
Medlemskap skal følges av en skriftlig avtale. Støttemedlemmer kan være alle som vil støtte arbeidet med kunstformidling og holde seg informert om virksomheten.

§ 4. SKINNs høyeste organ
Se Kunst i Nord-Norges høyeste organ er årsmøte, som skal avholdes innen 1. mai hvert år. Stemmerett har hvert medlem som har betalt kontingenten siste/inneværende år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

§ 5. Årsmøte
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Forslag til dagsorden med sakspapirer skal være utsendt minst 3 uker før årsmøtet. Ethvert medlem kan kreve en sak behandlet av årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom:
a) Styret ønsker det.
b) 1/3 av SKINNs medlemmer ønsker det.
c) samtlige av SKINNs medlemmer i et fylke ønsker det.

Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de sak/saker som er inntatt i forslag til dagsorden.

§ 6. Årsmøte behandler
Årsmøte skal :
- Årsmøtet skal godkjenne dagsorden
- Fastsette styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning i hht. regnskapsloven.
- Behandle budsjett
- Fastsette godtgjørelse til styret.
- Fastsette kontingenter for neste periode.
- Behandle innkomne saker. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal foreligge styret minst 4 uker før årsmøtet.
- Velge styre med personlige vararepresentanter.
- Velge styreleder ved særskilt valg.
- Velge revisor.
- Velge valgkomite.
Årsmøtet kan vedta å sende en sak til uravstemning.
Årsmøtet kan vedta uttalelser/resolusjoner.

§ 7. Styret
Se Kunst i Nord-Norges ledes av et styre som er ansvarlig forvaltningen av organisasjonen i hht. årsmøtevedtak.
Styrets ansvar:
I.
   Å se til at virksomheten drives i samsvar med formålet, jf. Vedtektenes §2.
     Å ansette daglig leder
     Å føre protokoller fra styremøter
     Å ha åpenhet om styrets arbeid

II.  Rett til å tegne selskapet ligger hos styreleder og daglig leder i felleskap, eller hos tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura

III.  Styret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 2 av 3 styrets medlemmer er tilstede. Beslutning sluttes ved alminnelig flertall med de møtende. Ved stemmelikhet gjelder som beslutning det lederen har bestemt.

IV. Styret skal ha 3 medlemmer, samt 3  personlige vararepresentanter som oppnevnes av årsmøtet. Leder velges blant styrets medlemmer for et år av gangen. Styret skal ha medlemmer fra samtlige tre fylker. Valgperioden er 3 år med adgang til gjenvalg. Inntrer varig forfall blant vararepresentantene til styret i løpet av valgperioden, skal styret i samråd med valgkomiteen utpeke en ny vararepresentant som fungerer frem til neste årsmøte

§ 8. Daglig ledelse
Daglig leder har det øverste faglige, administrative og økonomiske ansvar for driften av institusjonen overfor styret. Denne er styrets sekretær og forbereder styrets møter og sørger for iverksettelse av styrets vedtak. Styret fastsetter og forhandler årlig dennes lønn.

§ 9. Revisjon
Regnskapet skal revideres av registrert/statsautorisert revisor.

§ 10. Kunstnerisk råd
Se Kunst i Nord-Norges styre kan opprette et kunstnerisk råd eller knytte til seg ekstern fagkompetanse etter behov. 

§ 11. Oppløsning
Eventuelt forslag av oppløsning av Se Kunst i Nord-Norge skal behandles av styret og må vedtas av årsmøtet.
Ved oppløsning skal organisasjonens midler, etter dekning av eller avsetning av organisasjonens forpliktelser,  benyttes i hht. til selskapes formål, jfr. vedtektens § 2, etter avviklingsstyrets nærmere beslutning.

§ 12. Vedtekter
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall, herunder oppløsning. Dersom 1/3 av medlemmene ønsker det, skal endringene skje ved uravstemning.

Se Kunst i Nord-Norges vedtekter ble sist endret på årsmøtet 13. april 2012.

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS