Spennende tider

SKINNblad 02-2012

Først må jeg få takke for tilliten som nyvalgt styreleder for Se Kunst i Nord-Norge. Det er med stor glede og entusiasme jeg «entrer» den kunstfaglige arena i Nord Norge igjen – nå på formidlingssiden. SKINN har alltid stått for meg som kvalitet og grundighet, med en imponerende evne til å få aktuell og ny kunst ut i landsdelen.

Jeg har tidligere vært aktiv innenfor kunstpolitikk, bla. som styreleder i NNBK og i styret for Nordnorsk Kunstnersenter. De senere årene har jeg jobbet mest som illustratør og politiker, og håper min erfaring fra alle disse ulike arenaene vil komme til nytte for SKINN etter hvert.

Nå er det særdeles spennende tider vi går i møte! Regjeringas melding om Visuell kunst som ble lansert av kulturministeren 4. mai gir positive signaler for utvikling av kunstformidlingen i Nord-Norge. Meldingen svarer på flere av SKINNs innspilte behov for kunstformidlingen i landsdelen.

I kapitel 6. Et landsdekkende formidlingsnettverk – aktørene, heter det at «Vandreutstillinger er en effektiv måte når det gjelder å nå ut i lokalsamfunn. Kunstformidlingen i Nord-Norge byr på helt spesielle utfordringer grunnet avstander og kostnader forbundet med forflyttning av personer og kunstverk, få visningsrom og visningsarenaer for kunst m.m.» Videre vises det til «at det nå er utarbeidet en Strategi for det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge (vedtatt juni 2011) der også SKINNs framtidige rolle er omtalt». I denne er det vedtak som innebærer et spisset landsdelsoppdrag for SKINN med et ansvar for å videreføre og utvikle sin rolle som ressurs innen kunstformidlingsfeltet, med spesielt fokus på en sterkere turnéorganisasjon og kompetanseutvikling i arrangørleddet.

Departementet vil prioritere å styrke institusjoner med statstøtte over hele landet, som i dag må søke Norsk Kulturråd om prosjektstøtte til utstillingsproduksjon og formidlingstiltak. SKINN er en av disse og vil med signaliserte økte driftsmidler i kommende års budsjett få den forutsigbarheten vi over lang tid har etterspurt for å kunne tilby et kontinuerlig rullerende utstillingsprogram rettet mot arrangørnettverket i landsdelen.

Departementet har også tatt på alvor landsdelens utfordring med en stor geografi og påpeker at ”kunstforeningene er en viktig aktør og ressurs og at flere har en særlig viktig rolle i områder med stor avstand til nærmeste kunstmuseum eller andre arenaer for formidling.” SKINN har bl.a. påpekt at det er en forutsetning for å nå ut til folk der de bor at det utvikles infrastruktur som dekker et område over tre fylker.

Kunstformidlingsfeltet i Nord-Norge har grunn til å være fornøyd når vi
i den videre lesning  med tiltak departementet foreslår:
«– Departementet ser behovet for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge spesielt.»
«– Departementet ser behovet for å styrke de mindre kunstforeningene som drives på frivillig basis, og vil vurdere en ordning for dette.»
«–Departementet ser behovet for en sterkere støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger
og kunstnersentra på et kvalitativt grunnlag.»

SKINN har analysert virksomheten, spisset oppgavene og løftet målsettingene for å kunne komme i møte en nødvendig kommende utvikling. Gjennom et målbevisst arbeid med kunstproduksjon, kunstformidling og kompetanseheving ser vi nå positive konturer av dette i de signaler som kommer fra regjeringen.

Jeg ser frem til å arbeide for å realisere de målene vi har satt oss, sammen med erfarne styremedlemmer, og ikke minst Se Kunst i Nord-Norge sin entusiastiske stab i Bodø!

Trine Noodt
Styreleder, Se Kunst i Nord-Norge

Trine Noodt styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS