Det er en avtale!

Å inngå en avtale er gjerne noe en gjør når en mener å ha gjensidig nytte av å se fremover i tid. Det være seg i forretningslivet, i idrettens verden, mellom offentlige instanser og myndigheter, mellom ulike nasjoner – eller bare to naboer som blir enige om hvor gjerdet skal stå. En avtale forplikter partene til på hver sin måte å jobbe for å løse eller utvikle en bestemt utfordring, eller jobbe mot et bestemt mål. Det er derfor viktig at de som inngår en avtale er av samme oppfatning av hva målsettingene er, og at en sitter inne med den kunnskap og kompetanse som trengs for å kunne innfri sin del av avtalen. Nord Norge har lange tradisjoner på å inngå avtaler på tvers av fylkene, og se fremover for å finne løsninger sammen ved å utnytte hverandres kompetanse og styrker.

Den Nord Norsk kulturavtale er uten tvil en særdeles betydningsfull avtale for kunstlivet i nord. Det er en avtale mellom de tre nordligste fylkene og Staten som involverer en rekke kunstinstitusjoner i Nord Norge og omfatter toneangivende viktige kunstarenaer for dans, musikk, billedkunst, film, kunsthåndverk, litteratur mm. 27. september vedtok Finnmark Fylkesting å videreføre det nordnorske kultursamarbeidet forankret i den nordnorske kulturavtalen for en ny periode 2014-2017. En reforhandlet avtale som vi håper Troms og

Nordland vil følge opp med tilsvarende vedtak i sine fylkesting. Avtalen viser at de tre fylkene, Staten og kunstinstitusjonen har gjensidig nytte av å jobbe mot felles mål, der aktørene gir hverandre ulike oppgaver for å sammen oppnå et vitalt og oppegående kunstliv i Nord Norge. Det offentlige stiller med finansiering og koordinering på offentlig nivå. Og kunstinstansene utfører sine landsdelsoppdrag i tråd med avtalen.

Se Kunst i Nord Norge er en del av denne avtalen, og vi tar på oss vårt landsdelsoppdrag med glede! Vi skal få kunst ut til visningsstedene i vårt nettverk over hele Nord Norge. Vi skal sørge for arenautvikling og kompetanseheving, informasjon og kunstkritikk, og være en døråpner på kunstarenaen for unge nyetablerte kunstnere.

Vi får kunsten ut på turnè – det er en avtale, Nord Norge!

Samtidig er det andre viktige avtaler som i disse dager står og faller på den nye regjeringa. Uten gode rammevilkår for produksjon av kunst, blir det lite samtidskunst å sende ut på turnè. Kunstnerorganisasjonen NBK har forhandlet frem en avtale med den forrige regjeringa om en ny 10-årig stipendordning til erstatning for utfasing av ordningen med GI (garantert minsteinntekt) som ble opprettet på 70-tallet. Denne avtalen er strøket fra den nye regjeringas forslag til statsbudsjett og vil medføre svært stramme rammevilkår for kunstneres mulighet til å utøve samfunnskritisk og fri kunst, uavhengig av å skulle tekkes et marked, makthavere eller bevilgende myndigheter.

Noe som igjen vil legge begrensninger på produksjon av kunst og andre kunstrelaterte prosjekter over hele landet – så også i Nord Norge. Jeg håper like sterkt som jeg håper på en reforhandlet Nord Norsk kulturavtale, at også avtalen mellom stat og kunstnere kommer på plass igjen, slik at en i fremtiden fortsatt har et bredt spekter av kunst i Norge som provoserer, forundrer og begeistrer!


Alta, 15. november 2013

Trine Noodt

Styreleder i Se Kunst i Nord Norge


Skrevet med WIPS fra Seria.no