INFRASTRUKTUR FOR FORMIDLING

I april samlet Se Kunst i Nord-Norge formidlingsmiljøet i vår langstrakte landsdelen til årsmøte og fagseminar i Kulturfabrikken på Sortland. Fagseminaret og åpningen av en ny utstillingsturné, Avtrykk, bidro til at vi satt i førersetet for å utprøve en ny perle av et kulturhus og dets mange ulike arenaer og fasiliteter. Kulturfabrikkens offisielle åpning er ikke før 14. oktober, så prøvekjøringen var til gagn for mange. Å drive lokal kunstformidling er en utfordring i vår region med spredt befolkning og lavt befolkningsgrunnlag. Når lokalet står der, hva da med økonomi og drift? Hvem finansierer, hvem kan drifte og hvem kan bistå med faglig innhold og formidling til publikum?

SKINN har etter 40 år opparbeidet en solid erfaring og spisskompetanse for turné og kunstformidling lokalt. Interessen for å ta del i vår erfaring og knytte kontakter gjennom vårt nettverk har ført til at vårt medlemsnettverk har fordoblet seg de siste tre årene – med flere museer og profesjonelle gallerier. Derfor er det svært vanskelig å forstå at holdningen til lokal kunstformidling fortsatt har endret seg lite hos kulturpolitikere. Spesielt med hensyn til å prioritere bevilgninger til dette formidlingsfeltet.

Vi har de to siste årene fått politiske meldinger for satsning på kunstfeltet både nasjonalt og regionalt, Visuell strategi for kunstformidling i Nord-Norge og St. meld. 23. for visuell kunst. Her understrekes det et spesielt behov for å styrke kunstformidlingen i Nord-Norge, prioritert som tiltak. Rollen til Se Kunst i Nord-Norge er godt forankret i begge disse to politiske dokumentene.

I Den Nordnorske kulturavtalen ved Nordland, Troms og Finnmarks fylkeskommuner som ble reforhandlet i 2013 er vårt landsdelsoppdrag formalisert med ansvar for utvikling av turnéapparatet og kompetanseutvikling i visningssteder. Problemet er at nedfelt satsning ikke følges opp med økte bevilgninger. Årsmøtet har i år derfor i en uttalelse til nasjonale og regionale kulturpolitikere uttrykk sin bekymring for kapasiteten i Se Kunst i Nord-Norge, som er deres nettverksmotor for turné og formidlingskompetanse. Det offentlige driftstilskuddet er ikke dimensjonert tilstrekkelig for bærekraft i drift i forhold til formidlingsoppgavene. Fordelingsnøkkel mellom stat og fylker 75–25%, er over tid forrykket og har medført at den statlige andelen har et stort etterslep.

Hovedstøtten til Se Kunst i Nord-Norge ble i 2011 flyttet fra Kulturdepartementet til Kulturrådet ved post 74. Samtidig frøs departementet rammen i denne posten i tre år. Dette har fått uheldig utfall for vår organisasjon, fordi tilskuddet verken har økt i takt med aktivitetsnivået eller økning av medlemstallet. Kombinasjonen med et definert samfunnsoppdrag og plassering på post 74 er et dilemma, fordi Kulturrådets retningslinjer er utelukkende faglig vurdering i et kortsiktig perspektiv. Kjernedriften i organisasjonen Se Kunst i Nord-Norge er langsiktig og avhengig av å sikre og videreutvikle spisskompetansen og formidlingsoppgavene på permanent basis! Det er derfor et spørsmål om hvilken post på statsbudsjettet vi skal hører hjemme i? Årsmøtet ber om en politisk behandling av innspillene! Målsetningen er å utvikle Se Kunst i Nord-Norge til å bli bærekraftig for å få ut mer kunst av høy kvalitet til publikum i alle tre fylkene! 

25. mai 2014

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS